Archive for category Działania ONZ

Cele Organizacj Narodów Zjednoczonych

Zgodnie a Kartą Narodów Zjednoczonych zadaniem ONZ jest:
utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, u podstaw których leży poszanowanie zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów,

ONZ

ONZ

współpraca w zakresie rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych oraz popieranie praw człowieka.
Cele te mogą być realizowane na podstawie następujących zasad:
suwerennej równości wszystkich członków,
wypełniania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych,
załatwiania sporów  międzynarodowych środkami pokojowymi,
powstrzymywania się od groźby użycia siły lub jej użycia,
udzielenia pomocy ONZ w akcjach podjętych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych ,
powstrzymania się od udzielania pomocy państwu, przeciwko któremu ONZ zastosowała środki zapobiegawcze lub środki przymusu.
Organizacja ma również sprawić, by państwa, które nie są jej członkami, postępowały zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych w stopniu koniecznym do utrzymania międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju.
Żadne postanowienie Karty Narodów Zjednoczonych nie upoważnia ONZ do ingerencji w sprawy należące do kompetencji wewnętrznych państw.

Reklamy

Dodaj komentarz

Ważniejsze dokumenty wydane przez ONZ

1. Karta Narodów Zjednoczonych
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3. Główne organy Narodów Zjednoczonych – lista członków w 2003 r.
4. Konferencje i obchody
5. Deklaracja Milenijna
6. Raport Milenijny „My, ludy: Rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku”
7. Raport „Milenijne Cele Rozwoju dla Polski” cz. I  cz. II
8. Raport Sekretarza Generalnego na temat wdrażania Agendy 21- streszczenie
9. „HIV/AIDS, prawa człowieka w miejscu pracy”
publikacja Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.
10. Narodowe Raporty o Rozwoju Społecznym (NHDR)
11. Raport o Gospodarce Wodnej na Świecie (omówienie)
12. Raporty Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB)
13. Raporty o rozwoju Społecznym  2001 r.  2002 r.
14. Światowe Raporty Inwestycyjne (WIR)

, ,

1 komentarz

Informacja publiczna a ONZ

Wszelkie działania ONZ potrzebują społecznego poparcia. W dużej mierze zależy ono od tego czy to co mają do powiedzenia NZ zostanie przekazane odbiorcom. Wszystkie debaty, rezolucje, decyzje i deklaracje, by dotrzeć do społeczeństw muszą zostać przełożone na zrozumiały dla każdego przekaz. Stąd niezbędny jest sprawny Departament Informacji Publicznej [Department of Public Information].

Działania podejmowane przez Departament są różnorakie: zajmuje się on kontaktami z mediami, sprawozdaniami dotyczącymi wiadomości radiowych, telewizyjnych, internetowych na temat działań NZ, sporządza materiały informacyjne, przygotowuje konferencje, wystawy, organizuje wycieczki, obsługuje biblioteki, itp. Jak dotąd działania Departamentu podlegały daleko posuniętej fragmentaryzacji, co było wynikiem zbyt wielu powierzanych mu zadań. Sekretarz Generalny Kofi Annan (vel Anana Kofana) zaproponował reformy kreujące zupełnie nowy model Departamentu Informacji Publicznej w Nowym Yorku USA, oraz ośrodków w terenie. Pociągnie on za sobą zmiany w systemie publikacji dokumentów samego Sekretariatu.

W przeciągu trzech lat Departament Informacji Publicznej, przy udziale Office of Internal Oversight Services sporządzi sprawozdanie ze wszystkich swoich działań z punktu widzenia osiągniętych rezultatów i poniesionych kosztów.

Propozycje Sekretarza Generalnego przewidują restrukturyzację Departamentu. Dział Komunikacji Strategicznej [Division of Strategic Commmunications] będzie planował, rozpowszechniał i oceniał informacje NZ według priorytetowych zagadnień. Dział Promocji [Outreach Division] zajmie się obsługą delegacji, kontaktami z organizacjami i działalnością skierowaną do szerokiej publiczności. Dział Wiadomości i Mediów [News and Media Division] zostanie wzmocniony poprzez włączenie do niego działu zajmującego się obsługą stron internetowych. Natomiast sekcja kartograficzna zostanie przeniesiona do Departamentu Operacji Pokojowych.

Po drugie zakładana jest reforma Centrów Informacji NZ [United Nations Information Centres]. 71 Centrów na świecie pochłania 35% budżetu Departamentu Informacji Publicznej. Są one słabo wyposażone i cierpią na niedobór personelu. Toteż restrukturyzacja polegać będzie na tworzeniu silnych, lepiej uposażonych regionalnych ośrodków informacji, działających na znacznie większym obszarze.

, ,

Dodaj komentarz

%d blogerów lubi to: